חוקים ותקנות שימוש

חוקים ותקנות שימוש
Rated 4.62/5 based on 13 reviews
תנאי שימוש ותקנון זה מסדירים את השימוש באתר floop.co.il (להלן: "האתר") ומפעיליו פלופ מסחר בנכסים אינטרנטיים - ע.מ. 55818533 והשירות הניתן בו (להלן: "השירות") ומהווים הסכם משתמש בין מפעיל האתר למשתמש (להלן: "הגולש"). בשימוש באתר הגולש מסכים לתנאי שימוש אלה. בכל מקום בו מצוין בתקנון תנאי השימוש שלהלן המילים "משתמש" או "גולש" מובהר כי הכוונה היא ל"משתמש רשום" ו"למשתמש שאינו רשום" לרבות גולש מזדמן וכו' (אלא אם צוין אחרת). הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.ההרשמה לאתר היא חינם. אנא עמוד בתנאים ובחוקים שמוצבים בתקנון ובתנאי השימוש להלן. בעת הרשמתך לאתר או הזנת פרטיך או עושה שימוש כלשהו באתר הנך נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ומתיר בזאת לאתר לשלוח לך ניוזלטר ועדכונים שונים בדואר אלקטרוני הקשורים לפעילות האתר. מדיניות הפרטיות של האתר המצויה באתר חלה על מתן הפרטים הללו והשימוש שמפעילי האתר רשאים לעשות בהם.האתר על כל המידע המופיע בו והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות הגולש AS IS.
בתקנון תנאי שימוש זה ובכל הנוגע לאתר יפורשו המושגים "מידע" ו/או "תוכן" ככוללים מידע מכל מין וסוג שהוא לרבות אך מבלי למעט כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב של תכנים כאמור, וכן אופן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם והנגשתם, לרבות אך מבלי למעט כל תמונה, צילום, ציור, איור, הנפשה, תרשים, תשריט, סקיצה, טיוטה, דמות, הדמיה, דגימה סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית יכונו להלן: "תוכן".נוסף על כל האמור לעיל, השימוש באתר מותנה בהסכמת הגולש לכל האמור להלן:הגולש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של האתר כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכי הגולש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות הגולש.הגולש מצהיר כי ידוע לו כי כל התוכן המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או צדדים שלישיים אחרים או גורמים מעוניינים וכי אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

משתמשים
 • כל חשבון בפלופ חייב להיות שייך לאדם אחד בלבד, וכל אדם יכול להחזיק בחשבון פלופ אחד בלבד.
 • חשבונות משתמשים אינם ניתנים להעברה.
 • משתמשים צריכים לנקוט בזהירות הראויה ולבצע מבחן נאותות לא משנה באיזה צד של העסקה הם נמצאים. פלופ לא יכולים לערוב לאמינות המידע המתפרסם על ידי המשתמשים.
 • משתמשים שהושעו על ידי הנהלת פלופ לא יקבלו החזר כספי.

מכירת אתר / פרסום מודעה
 • המוכר חייב להיות בעל הזכויות למכירה.
 • מודעה תעלה לפרסום אחרי בחינה של צוות פלופ. פלופ שומרת לעצמה את הזכות המלאה לא לאשר לפרסום מודעות לא נאותות.
 • בפרסום מודעתכם, אתם מעניקים לפלופ רשיון קבוע, בלתי ניתן לביטול ובלתי מוגבל להצגת פרטי המודעה.
 • בפרסום מודעתכם, אתם מסכימים שבארוע המכירה פרטי יצירת הקשר עמכם יישלחו לבעל ההצעה הזוכה.
 • במכירת אתר, המוכר צריך להיות בעל כוונה אמיתית למכור את האתר.
 • באם קיבל את ההצעה, המוכר מחויב למכור למשתמש שהציע את ההצעה הזוכה.
 • המשתמש שהציע הצעה שזכתה מחויב לרכוש בסכום שנקבע בעת הזכיה.
 • המוכרים מחויבים לספק פרטים מלאים ואמיתיים על האתר המוצע למכירה ואסור להם להסתיר במכוון מידע רלוונטי.
 • שמות דומיין חייבים לכלול את האפשרות להעביר את השם לרשם אחר.
 • אתרים המוצעים למכירה ומפרים קו מנחה כלשהו יושעו או יוסרו ללא החזר כספי על כספים ששולמו.
 • טקסט המכירה הינו תחת זכויות היוצרים של המוכרים וככזה עותקים שאינם מורשים אסורים בהחלט.
 • לאחר שהעסקה הגיעה לסיומה בקיבולה בין כל הצדדים אם וכאשר יהיה סכסוך בין הצדדים אתר פלופ ומפעיליו מוגנים מפני כל התביעות המשפטיות העתידיות כלפיו, וכן ידוע למוכר כי פלופ אינו צד להליכים משפטיים שבין המוכר לרוכש, וכן האתר ומפעיליו אינם אחראיים על דבר.

תגובות פומביות למכירה
 • תגובות יכתבו רק בכדי לקדם את תהליך המכירה וצריכות להיות מועילות עבור הקונים.
 • תגובות שליליות לשם פגיעה במכירה אסורות במפורש.
 • האשמות במרמה או גניבה יטופלו על ידי פניה למערכת פלופ ולא דרך תגובות פומביות.
 • תגובות מטופשות או פוגעניות תמחקנה.

מכרזים והצעות מחיר
 • הצעות מחיר הינן אנונימיות לכולם פרט למוכרים.
 • הצעת מחיר הינה הסכמה לכך שאתם עשויים לזכות במכרז, ובמקרה כזה פרטיכם יועברו למוכר. מוכרים לא יציעו הצעת מחיר על אתר שלהם, לא בשמם ולא דרך מתווך.
 • משתמשים לא יחשפו את שאר המשתמשים שהציעו הצעות, לא דרך הודעות פרטיות או תגובה ציבורית או בכל דרך אחרת.
 • הצעות הינן מחייבות מבחינה חוקית ובלתי ניתנות לשינוי עד שהצעה גבוהה יותר מתקבלת, בזמן הזה יפוג תוקף ההצעה הגבוהה ביותר הקודמת.
 • כל ההצעות חייבות להדחות או להתקבל על ידי המוכר.
 • קבלת הצעת רכישה משמעותה שהמשתמש שהציע אותה הוא הזוכה, והמכירה הסתיימה.
 • הצעות מחיר הנמוכות מהמינימום לא תתקבלנה על ידי המערכת.
 • ניתן לסגת מהצעת מחיר בכל נקודה לפני שהיא מתקבלת על ידי המוכר.
 • הצעות מחיר מחייבות מבחינה חוקית ולא ניתנות לביטול לאחר שהתקבלו על ידי המוכר.

עמלת מכירה בגין מכירת אתר
 • מוסכם העמלה לה יהיה זכאי אתר פלופ כתוצאה מעסקת המכירה תהיה 5% פלוס מע"מ מהסכום הכולל אשר הוסכם בין המוכר לרוכש.
 • מוסכם כי חתימה חוזה בין המוכר לרוכש תעשה בהסכמתו הבלעדית בלבד של המוכר.
 • המוכר מתחייב לעדכן את מערכת פלופ על הסכם או חתימת חוזה עסקה באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לinfo at floop.co.il עד 2 ימי עסקים ממועד חתימה או הסכמה.
 • המוכר מתחייב להעביר את עמלת המכירה בהעברה בנקאית או במזומן או אשראי תוך 7 ימי עסקים ממועד חתימת חוזה או הסכם מכירה עם הרוכש.
 • אי תשלום עמלת המכירה בזמן ו/או עקב הפרה של החוזה יהיה צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970. כמו כן, במקרה של עיכוב בתשלום המוכר ישלם למתווך 0.2% ריבית עבור כל חודש איחור בתשלום וכך בכל חודש של הפרה או עיכוב.

הגבלת אחריות על שימוש במידע ובתוכן
הגולש מצהיר ומתחייב שכל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי האתר לרבות עובדיו ומפעיליו לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד בין ישיר ובין עקיף שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד שלישי.
הגולש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מפעיל האתר אינו מספק את כל ההצעות והתוכן המופיעים באתר וכי יש כאלה המוצעות ומבקשות על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי מפעילי האתר והאתר עצמו.מפעילי האתר והאתר לרבות עובדיו, אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו לגולש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.הגולש מתחייב שלא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, יצלם, יעתיק, ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. לשם כך מתחייב הגולש להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר: גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers ולהמנע מביצוע מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים של האתר בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking); העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר; ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו לגולש וכי באחריותו של הגולש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.הגולש יודע ומסכים כי האתר יכול להודיע מראש מעת לעת, על הפסקת השרות לתקופות קצובות, קצרות או ארוכות ואף לעשות כן ללא הודעה מראש.
באתר ישנה מערכת מסרים להתכתבות פנימית בין המשתמשים, מערכת האתר אינה מפקחת על הפעילות במערכת המסרים באופן יומי ולא על המסרים שעוברים בין המשתמשים, על הגולש אחריות מלאה להתנהלות בתיבת המסרים, לשמירת פרטיו האישיים ולפרטים שנמסרים על ידיו במערכת המסרים.יובהר שמערכת האתר אינה עורכת אימות לפרופילים העושים שימוש באתר ובמערכת המסרים ואין באחריות האתר אימות פרטי המשתמשים ונכונות הפרטים המועברים בשיחות אלה. על המשתמש להקפיד לשמור על פרטיותו.
האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. האתר לא יהא אחראי לכל נזק שיגרם לגולש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר הגולש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי גולש לצד שלישי כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.
התוכן באתר אינו מהווה ייעוץ והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של הגולש.כל גולש הפועל על פי התוכן באתר ו/או הנלווה לו אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.מפעילי האתר אינם אחראים להתאמת התוכן לצרכי הגולש, והם לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י הגולש ו/או ע"י צד ג' כלשהו. הגולש באתר יעשה זאת בהתאם לכל דין.האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר הגולש במסגרת הליך ההרשמות לאתר למטרותיו בלבד.לאתר הזכות להפסיק לגולש את השרות בכל זמן שימצא לנכון ללא צורך במתן הסברים כלשהם.האתר רשאי לשנות תקנון תנאי שימוש זה בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה ועל הגולש האחריות להתעדכן בכך.

העלאת תוכן
במסגרת שירותי האתר באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג באתר תוכן מקצועי, פרי ידם לרבות מאמרים, טיוטות, תרשימים, טפסים, קבצי מידע, תמונות, הודעות, או משובים אודות שירותים שונים הניתנים באמצעות האתר. מובהר, כי דרך העלאת תוכן הגולשים לאתר מתבצעת במלואה או בחלקה ללא מעורבות אדם ומפעילי האתר אינם יכולים לאמת את זהות הגולש המעלה את התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר על ידו, או בשימוש בו על ידי הגולשים האחרים או מפעילי האתר, בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה כדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, לרבות הפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להציג או לא להציג תוכן המועלה לאתר על ידי הגולש לרבות מחיקת תוכן. זכות היוצרים על כל תוכן אשר מעלה גולש לאתר ואשר הגולש הוא בעל הזכות בו, נשמרת ונשארת של הגולש ("תוכן גולשים") אך במסגרת העלאת תוכן גולשים לאתר מעניק הגולש רישיון, שאינו בלעדי וללא הגבלת זמן למפעילי האתר להעמיד את התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. הגולש מאשר למפעילי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן.

מדיניות פרטיות
ב floop.co.il ("האתר") מעריכים את פרטיותך. למרות שהאתר איננו גוף אמריקאי, מדיניות הפרטיות מותאמת להנחיות משרד הייצוא האמריקאי וכן מתאימה לדרישות החוק הישראלי והדירקטיבה האירופית.האתר שומר מידע מזהה על אודות המשתמש ("המשתמש"), לרבות שם משתמש, שם אמיתי, כתובת פיזית, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP רשימת אנשי הקשר, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת.האתר שומר גם מידע שאינו מזהה אישית המבוסס על פעילויותייך, כגון: הרגלי גלישה, שימוש בשירותים, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אלינו, העדפות גלישה, עמודים מועדפים, ומידע נוסף שאנו נקבל ממך, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו.האתר מעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות וישתמש בו בהתאם לבקשת המשתמש. האתר גם מעבד הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אישית, יוצר פרופילים שמאפשרים לאתר לתת למשתמש ולמשתמשים אחרים שירות טוב יותר, משתמשים במידע בצורה מצטברת כדי להציג פרסומות או תוכן, כאשר אנו עשויים לעבד את המידע בדרכים נוספות אשר נודיע לך.עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או לאמת את זהותך. האתר מאחסן עוגיה כאשר אתה משתמש בשירות על מנת לזהות את המשתמש ולאפשר לך להתחבר לשירות, אנו גם עשויים לשתף צדדים שלישיים ולאפשר להם לאחסן עוגיות על המחשב שלך, וכדאי שתבדוק את מדיניות הפרטיות שלהן.האתר מספק גישה למידע אך ורק למפעילי האתר ועובדיהם, שמצויים תחת התחייבות קשיחה לסודיות, יכולים לגשת לחלק מהמידע האישי שלך.
האתר עשוי לשלוח דיוורים, פרסומות, פרסומות בשם צדדים שלישיים והצעות שונות מעת לעת למשתמשים רשומים והן למשתמשים מזדמנים, שאינם רשומים, כמו כן, האתר עשוי לצור קשר עם המשתמש אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות לשירות.
אנו מכבדים את פרטיות המשתמש והמשתמש תמיד יכול להשתמש במערכת הניהול שלנו לעיין ולתקן כל מידע אישי או להסיר אותו, אם הדבר דרוש, המשתמש תמיד יכול לסגור את החשבון שלו, המשתמש מוזמן ליצור עמנו קשר לכל שאלה נוספת. אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה או מבקש למחוק את פרטייך לצמיתות, אתה תמיד יכול צור קשר עם אחראי הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה. כתובת הדואר האלקטרוני של אחראי הפרטיות היא info at floop.co.il


אהבתם? עזר לכם? שתפו:
שכחת שם משתמש או סיסמה?

מלא את כתובת המייל שלך ותוכל לקבל סיסמה חדשה

×
יצירת קשר עם משקיעים, יזמים ומומחים פתוחה למנויים בלבד

שליחת הודעות פרטיות בלתי מוגבלות לחברים באינדקסים ניתנת בעלות סמלית של ₪365 לשנה (תשלום חד פעמי).

עליך להיות מחובר בכדי לרכוש את המנוי

התחבר / הרשם


×
פעולה זו פתוחה למנויי מועדון פלופ

חלק מהתכנים ומהפונקציונליות באתר זמינים לחברי מועדון בלבד.

מועדון פלופ פותח דלתות להזדמנויות להשקעות ושיתופי פעולה שלא אפשריות לחברים ולגולשים האחרים וניתן בעלות סימלית של ₪99 לשבוע או ₪365 לשנה (תשלום חד פעמי).


פרטים נוספים והרשמה

×

או

יצירת חשבון חדש

אני מסכים/מסכימה לתנאי השימוש באתר

×
ברוכים הבאים לאתר פלופ

אתר פלופ הוא זירה המקשרת בין קונים ומוכרים בעולם האינטרנט והעסקים.

כאן תוכלו למצוא בין השאר:
אתרי אינטרנט למכירה עסקים למכירה השקעות / שותפויות

התחבר בכדי להנות ממירב התכנים באתר:

×
Live Chat Software